betelradauti.ro - Resurse

Search Preview

betelradauti.ro

.ro > betelradauti.ro

SEO audit: Content analysis

Language Error! No language localisation is found.
Title Error! No Title tag is found.
Text / HTML ratio 33 %
Frame Excellent! The website does not use iFrame solutions.
Flash Excellent! The website does not have any flash contents.
Keywords cloud
Keywords consistency
Keyword Content Title Description Headings
Headings Error! The website does not use (H) tags.
Images We found 1 images on this web page.

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

Internal links in - betelradauti.ro

Acasă
Betel Radauti - Acasă
Despre noi
Betel Radauti - Despre noi
Live
Betel Radauti - Live
Resurse
Betel Radauti - Resurse
Știri
Betel Radauti - Știri
Rugăciune
Betel Radauti - Rugăciune
Proiecte
Betel Radauti - Proiecte
Formulare
Betel Radauti - Formulare
Contactează-ne
Betel Radauti - Contactează-ne
Comentează
Betel Radauti - A început școala duminicală
Comentează
Betel Radauti - Evanghelizare
Transmisie Live
Betel Radauti - Transmisie Live
Școala duminicală
Betel Radauti - Școala duminicală

Betelradauti.ro Spined HTML


Betel Radauti - Resurse AcasăDespre noiLiveResurseȘtiri RugăciuneProiecteFormulareContactează-ne Psalmul 113 1Lăudați pe Domnul! Robii Domnului, lăudați, lăudați Numele Domnului! 2Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac! 3De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat. 4Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri. 5Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru superintendency locuiește atât de sus? 6El Își pleacă privirile să vadă ce se squatter în ceruri și pe pământ. 7El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, 8ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său. 9El dă o casă celei ce era stearpă, squatter din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! Comentează Detalii Creat: 24 Martie 2016 Psalmul 112 1Lăudați pe Domnul! Ferice de omul superintendency se teme de Domnul și superintendency are o mare plăcere pentru poruncile Lui! 2Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. 3El are în casă bogăție și belșug, și neprihănirea lui dăinuie în veci. 4Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept. 5Ce bine-i merge omului superintendency squatter milă și împrumută pe altul și superintendency își rânduiește faptele după dreptate! 6Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci. 7El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. 8Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. 9El este darnic, dă celor lipsiți; milostenia lui ține în veci; capul i se înalță cu slavă. 10Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite. Comentează Detalii Creat: 17 Martie 2016 Psalmul 111 1Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. 2Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. 3Strălucire și măreție este lucrarea Lui, și dreptatea Lui ține în veci. 4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv. 5El a dat hrană celor ce se tem de El; El Își aduce pururi aminte de legământul Lui. 6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. 7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, 8întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. 9A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat. 10Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci. Comentează Detalii Creat: 03 Martie 2016 Psalmul 110 1Domnul i-a zis Stăpânului meu:„Șezi la dreapta Mea, până voi squatter din dușmanii Tăi așternut al picioarelor Tale! 2Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion. Stăpânește în mijlocul dușmanilor Tăi! 3Poporul Tău este dornic de luptă, când se adună oștirea Ta. Cu podoabe sfinte din tainița zorilor vei primi roua tineretului Tău. “ 4Domnul a jurat și nu-I va părea rău: „Tu ești preot în veci potrivit rânduielii lui Melhisedek. 5Stăpânul este la dreapta Ta. El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale. 6El va judeca neamurile, va umple pământul de leșuri și va zdrobi căpeteniile întregului pământ. 7El va bea dintr-un pârâu de lângă drum; de aceea Își va înălța fruntea.“ Comentează Detalii Creat: 28 Ianuarie 2016 Psalmul 109 1Dumnezeul laudei mele, nu tăcea! 2Iată că gura celui rău și gura celui înșelător se deschid împotriva mea; îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă. 3Mă împresoară cu niște cuvinte de ură și se războiesc cu mine fără temei. 4La dragostea mea ei răspund cu dușmănie, dar eu mă rog. 5Ei îmi răsplătesc binele cu rău și dragostea mea – cu ură. 6Pune un om rău împotriva lui și un acuzator să stea la dreapta lui! 7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat, iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat. 8Fie-i zilele puține, iar slujba lui s-o ia altul!Citește mai departe: Psalmul 109 Comentează Detalii Creat: 22 Ianuarie 2016 Psalmul 107 1„Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!” 2Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe superintendency i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului, 3și pe superintendency i-a strâns din toate țările: de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la mare. 4Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate, și nu găseau nicio cetate, unde să poată locui. 5Sufereau de foame și de sete; le tânjea sufletul în ei. 6Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor; 7i-a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit. 8O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! Citește mai departe: Psalmul 107 Comentează Detalii Creat: 07 Ianuarie 2016 Psalmul 106 1Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci!2Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? 3Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme! 4Adu-Ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău! Adu-Ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău, 5ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta! 6Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. 7Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. 8Dar El i-a scăpat, din pricina Numelui Lui, ca să-Și arate puterea.9A mustrat Marea Roșie, și ea s-a uscat; și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. 10I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. 11Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. 12Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui. 13Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui. 14Ci i-a apucat pofta în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. 15El le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei. 16În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. 17Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan, și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. 18Focul le-a aprins ceata, și flacăra a mistuit pe cei răi. 19Au făcut un vițel în Horeb. S-au închinat înaintea unui tweedle turnat 20și au schimbat Slava lor pe chipul unui bou superintendency mănâncă iarbă. 21Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, superintendency făcuse lucruri mari în Egipt, 22minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. 23Și El a vorbit să-i nimicească: dar Moise, alesul Său, a stat la mijloc înaintea Lui, ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească. 24Ei au nesocotit țara desfătărilor; n-au crezut în cuvântul Domnului, 25ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul Lui. 26Atunci El a ridicat mâna și a jurat că-i va squatter să cadă în pustiu, 27că le va doborî sămânța printre neamuri și-i va împrăștia în mijlocul țărilor. 28Ei s-au alipit de Baal-Peor și au mâncat vite jertfite morților. 29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor, și o urgie a izbucnit între ei. 30Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată, și astfel urgia s-a oprit. 31Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire, din neam în neam, pe vecie. 32Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba; și Moise a fost pedepsit din pricina lor. 33Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui, și Moise a vorbit în tweedle ușuratic cu buzele. 34Ei n-au nimicit popoarele pe superintendency le poruncise Domnul să le nimicească. 35Ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, 36au slujit idolilor lor, superintendency au fost o cursă pentru ei. 37Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, 38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor, pe superintendency i-au jertfit idolilor din Canaan, și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. 39S-au spurcat prin faptele lor, s-au desfrânat prin faptele lor. 40Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său și a urât moștenirea Lui. 41I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, 42vrăjmașii lor i-au asuprit, și au fost smeriți sub puterea lor. 43El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor, și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. 44Dar El le-a văzut strâmtorarea, când le-a auzit strigătele. 45Și-a adus aminte de legământul Său, și a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare: 46a stârnit pentru ei mila tuturor celor ce îi țineau prinși de război. 47Scapă-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt și să ne fălim cu lauda Ta! 48Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Și tot poporul să zică: „Amin! Lăudați pe Domnul!” Comentează Detalii Creat: 11 Decembrie 2015 Articole Psalmul 113 Psalmul 112 Psalmul 111 Psalmul 110 Psalmul 109 Psalmul 107 Psalmul 106 Program Duminică9:00-12:00, 18:00-20:00 Joi19:00-21:00 © Biserica Penticostală Betel Rădăuți, 2016